Polish Printmaking

prof. nzw. Christopher Nowicki

prof. nzw. Christopher Nowicki

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wroc??awiu

Pracownia Sitodruku

Urodzony w Stanach Zjednoczonych w Toledo, Ohio w 1950 r. W latach 1968-1973 studiowa?? w Toledo Museum of Art School of Design i w University of Toledo, kt??re uko??czy?? z tytu??em ??baka??arza sztuk?. W latach 1974-1977 studiowa?? w University of Washington w Seattle. Tytu?? magistra sztuki otrzyma?? w 1977 roku. Od 2006 prof. nadzwyczajny Akademi Sztuk Pi?knych we Wroclawiu.
14 nagr??d, 38 wystaw indywidualnych, udzia?? w 100 konkursach.


Program pracowni:

Uczymy g????wnie technik sitodruku, ale tak??e linorytu, kolografii, foto-akwaforty i zaawansowanej mezzotinty.
Koncentrujemy si? na przekazaniu studentom szerokiej wiedzy technicznej w tym zakresie, a jednocze??nie dbamy o ich rozw??j intelektualny wzbogacaj?c program kszta??cenia zganieniami z dziedziny estetyki.


Credo:

Najwi?kszym honorem dla nauczyciela jest, gdy student go prze??cignie.
Japo??ski mistrz teatru Kabuki.