Polish Printmaking

prof. zw. Jacek Szewczyk

prof. zw. Jacek Szewczyk

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wroc??awiu

Pracownia Rysunku Kreatywnego

Urodzony w 1958 r. Studia w Pa??stwowej Wy??szej Szkole Sztuk Plastycznych we Wroc??awiu - obecnie Akademia Sztuk Pi?knych - na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rze??by. Dyplom z wyr????nieniem z projektowania graficznego w 1982 roku. Od 1982 r. pracuje w Akademii Sztuk Pi?knych we Wroc??awiu.
W 2005 roku wybrany rektorem Akademii Sztuk Pi?knych na lata 2005-2008 i 2008-2012.
Poza prac? na uczelni zajmuje si? grafik?, rysunkiem i projektowaniem graficznym.
Bra?? udzia?? w wielu wystawach, konkursach graficznych i rysunkowych w Polsce i za granic?.
Otrzyma?? kilka nagr??d i wyr????nie??.

Program pracowni:

Pracownia stanowi naturaln? kontynuacj? ??wroc??awskiej szko??y grafiki? wywodz?cej si? w prostej linii od powojennego jej za??o??yciela, rektora prof. Stanis??awa Dawskiego (przewodnika duchowego i artystycznego J??zefa Gielniaka) oraz ??wczesnej asystentki a p????niejszego kierownika katedry grafiki - prof. Haliny Pawlikowskiej.
Jej asystentami byli: obecny rektor ASP we Wroc??awiu Jacek Szewczyk i kierownik Katedry Grafiki Artystycznej prof. Przemys??aw Tyszkiewicz.
Wsp????czesny charakter pracowni stanowi pe??n? kontynuacj? programow? z uwzgl?dnieniem najnowszych tendencji w sztuce, a g????wny nacisk k??adzie na wykszta??cenie w pe??ni ??wiadomego samodzielnego artysty, uzbrojonego w doskona??y or??? graficzny na ??wiatowym poziomie.
Program pracowni obejmuje kompleksow? edukacj? w zakresie druku unikatowego przy u??yciu tak szlachetnych technik graficznych jak: miedzioryt, akwaforta, akwatinta, drzeworyt czy linoryt.
R??wnolegle z perfekcyjnym opanowaniem technik graficznych, pracownia du??y nacisk k??adzie na rozw??j ??wiadomo??ci artystycznej, jak i umiej?tno??? precyzowania w??asnej wypowiedzi artystycznej na coraz to wy??szym poziomie. Specyfik? pracowni s? r??wnie?? realizacje grafiki monumentalnej wykonywane w technikach klasycznych.
Pracownia wykszta??ci??a du??? rzesz? pracownik??w naukowych naszej uczelni jak i wielu laureat??w mi?dzynarodowych konkurs??w graficznych.


Credo:

Zawsze interesowa??em si? mniej lub bardziej prawdopodobnymi sytuacjami, kt??re mia??y lub maj? miejsce w ??yciu ka??dego z nas. O wiele bardziej ciekawi??y mnie rozmowy w autobusie, tramwaju, widoki z okien i przechodnie na mojej ulicy nie wielkie wydarzenia medialne.
Drobne zdarzenia dziej?ce si? codziennie, narysowane ??ladami, znakami czasu i odautorskimi komentarzami do obowi?zuj?cej rzeczywisto??ci.