Polish Printmaking

prof. nzw. Przemys??aw Tyszkiewicz

prof. nzw. Przemys??aw Tyszkiewicz

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wroc??awiu

Pracownia Intaglio

Urodzony w 1964 r. Studia w PWSSP we Wroc??awiu. W roku 1990 uzyska?? dyplom z projektowania graficznego u prof. Jana Jaromira Aleksiuna i z grafiki artystycznej u prof. Haliny Pawlikowskiej
Od 2003 roku profesor nadzwyczajny.
Pos??uguje si? miedziorytem, akwafort? i akwatint?.
Autor wielu wystaw indywidualnych, uczestnik licznych wystaw zbiorowych i konkurs??w grafiki w kraju i za granic?. II Nagroda w konkursie Przegl?d Grafiki, Wroc??aw, 1994; I Nagroda im. Daniela Chodowieckiego Berli??skiej Fundacji G??ntera Grassa, Akademia Sztuk Pi?knych w Berlinie, 1999.
Nagrody specjalne: Mi?dzynarodowego Biennale Grafiki im. M. Pruzi, Lubin, 1999, Mi?dzynarodowego Konkursu Exlibrisu, Ostr??w Wielkopolski, 2001, Konkursu Grafiki i Rysunku ??rodowiska Dolno??l?skiego, 2002.


Program pracowni:

Program pracowni obejmuje kompleksow? edukacj? w zakresie druku unikatowego przy u??yciu tak szlachetnych technik graficznych jak: miedzioryt, akwaforta,akwatinta, drzeworyt czy linoryt.
R??wnolegle z perfekcyjnym opanowaniem technik graficznych pracownia du??y nacisk k??adzie na rozw??j ??wiadomo??ci plastycznej jak i umiej?tno??? precyzowania w??asnej wypowiedzi artystycznej na coraz to wy??szym poziomie.
Specyfik? pracowni s? r??wnie?? realizacje grafiki monumentalnej wykonywane w technikach klasycznych.