Polish Printmaking

prof. nzw. Anna Janusz - Strzy??

prof. nzw. Anna Janusz - Strzy??

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wroc??awiu

Pracownia Druku Wkl?s??ego i Wypuk??ego

Urodzona we Wroc??awiu w 1968r. Studia we Wroc??awskiej PWSSP w latach 1989-94. Dyplom z grafiki artystycznej. Od 1995 asystent, a od 1999 adiunkt na Wydziale Grafiki wroc??awskiej ASP. W 2004 habilitacja. Od 2005 prof. nadzw. w Katedrze Grafiki Warsztatowej.
21 wystaw indywidualnych, udzia?? w ponad 40-tu wystawach zbiorowych.
Dwukrotnie otrzyma??a Stypendium Im. T. Kulisiewicza.


Program pracowni:

Pracownia Podstaw Grafiki Warsztatowej

W pracowni studenci poznaj? podstawy grafiki i uzyskuj? umiej?tno??ci w zakresie bezpiecznego korzystania z warsztatu graficznego.
Poprzez prezentacj? przyk??ad??w realizacji wykonywanych metod?: typografii, druku wkl?s??ego, litografii i sitodruku ucz? si? j?zyka graficznego.
?wiczenia praktyczne polegaj? na wykonaniu jednego zadania w ka??dej z podstawowych technik, co pomaga w podj?ciu ??wiadomej decyzji o drodze dalszego kszta??cenia w ramach grafiki artystycznej.

Pracownia Technik Miedziorytniczych

Pracownia specjalizuje si? w druku wkl?s??ym /sucha ig??a, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, odprysk, mi?kki werniks itp. i wypuk??ym /linoryt, drzeworyt/.
Wyb??r technik zale??y od student??w, tym nie mniej ich liczba limitowana jest ilo??ci? stanowisk pracy i materia????w.
Do??wiadczenie w??asnej tw??rczo??ci, eksperymentowanie w zakresie ???czenia ??rodk??w wyrazowych r????nych technik, otwarto??? na zmiany sytuacji artystycznej oraz szacunek dla doskona??o??ci technicznej le??? u podstaw naszych metod dydaktycznych.
S??u??ymy studentom rad? podczas realizacji, prowadzimy indywidualny program w zale??no??ci od predyspozycji, zdolno??ci i pracowito??ci student??w.


Credo:

Jestem praktykiem; najwa??niejsze jest dla mnie perfekcyjne opanowanie warsztatu graficznego i podporz?dkowanie go w??asnej wyobra??ni.
W mojej tw??rczo??ci wa??n? rol? pe??ni? symbole pomagaj?ce przekaza? ulotne stany ducha, emocje, kt??re cz?sto stanowi? clou moich grafik.