Polish Printmaking

prof. zw. Andrzej Basaj

prof. zw. Andrzej Basaj

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP we Wroc??awiu

Pracownia Druku Wkl?s??ego i Wypuk??ego

Andrzej Basaj urodzi?? si? w 1943r. Studiowa?? w PWSSIP we Wroc??awiu. Dyplom w 1970r. Profesor Akademii Sztuk Pi?knych we Wroc??awiu.

Pocz?wszy od debiutu w 1970 roku bra?? udzia?? w oko??o 200 prezentacjach sztuki polskiej w kraju i za granic?. Mi?dzy innymi w Og??lnopolskich Wystawach Grafiki w Warszawie, I nagroda w 1973 roku, wyr????nienie w 1976 i 1978 roku, w Og??lnopolskich Konkursach na Grafik? Artystyczn? w ?odzi, III nagroda i 9 wyr????nie?? w 1971 roku, wyr????nienie w 1977 i 1986 roku.
Prezentowa?? polsk? grafik? na wystawach w RFN, NRD, Danii, Francji, Finlandii, CRSS, Japonii, Rumunii, na W?grzech, w Luksemburgu, Portugalii, Algierze, Maroku, Tunezji, USA, Holandii, Turcji, Belgii, Indiach, Szwecji, Norwegii, Austrii, ZSRR, Grecji, Hiszpanii, na Litwie i Ukrainie.
Wystawy indywidualne: SWA Legnica, Wa??brzych, Rzesz??w, Bia??ystok, Leszno, ???d??, P??ock, ??Kordegarda? Warszawa, TPSA ??Pa??acyk? Warszawa, Galeria w Obornikach ??l?skich, ??Galeria Zamkowa" Lubin, Galeria ??Skalna? Strzelin, Muzeum Okr?gowe w Wa??brzychu, Galeria ZPAP ??Pod pod??og?? Lublin, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Galeria ??Kolegium? Wroc??aw, Galeria ZPAP "Na pi?trze", Opole, Galeria Uniwersytecka Instytutu Sztuki w Cieszynie, Galeria OKiS Wroc??aw oraz prezentacje indywidualne we Wroc??awiu, Szczecinie, ?odzi, Arnhem, Heidelbergu. By?? stypendyst? rz?du s??owackiego w 1973 roku i stypendyst? Fundacji Rozwoju Tw??rczo??ci Plastycznej w latach 1974-75.
Prace w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Wroc??awiu, Katowicach, Muzeum G??rno??l?skiego w Bytomiu, Muzeum im. Leona Wycz????kowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Mazowieckiego w P??ocku, Muzeum na Majdanku w Lublinie, Muze??w Okr?gowych w Kielcach, Wa??brzychu, CBWA w Warszawie, BWA oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granic?.

Program pracowni:

Pracownia specjalizuje si? w druku wkl?s??ym /sucha ig??a, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, odprysk, mi?kki werniks itp. i wypuk??ym /linoryt, drzeworyt/.
Wyb??r technik zale??y od student??w, tym nie mniej ich liczba limitowana jest ilo??ci? stanowisk pracy i materia????w.
Do??wiadczenie w??asnej tw??rczo??ci, eksperymentowanie w zakresie ???czenia ??rodk??w wyrazowych r????nych technik, otwarto??? na zmiany sytuacji artystycznej oraz szacunek dla doskona??o??ci technicznej le??? u podstaw naszych metod dydaktycznych.
S??u??ymy studentom rad? podczas realizacji, prowadzimy indywidualny program w zale??no??ci od predyspozycji, zdolno??ci i pracowito??ci student??w.


Credo:

Im dalej w las, tym wi?cej drzew.