Polish Printmaking

27.11.2008

TRANSFER IDEI

W przeciwie??stwie do popularnych metod przekazu wizualnego grafika artystyczna tworzy wyrafinowany, elitarny ??wiat formy i tre??ci W rozumieniu owoc??w jakie rodzi,do dorobku sztuki wsp????czesnej grafika wnosi wiano w postaci nak??ad??w wydrukowanych na papierze lub innych pod??o??ach a tak??e r????nych form eksperymentalnych, powsta??ych dzi?ki wykorzystywania technik i technologii czerpi?cych ze ??r??d??a kanonu klasycznych technik powielania obrazu

W szerszej perspektywie, grafika stanowi zbi??r mniej lub bardziej precyzyjnie zdefiniowanych procedur wykonawczych i zachowa??, kt??rych stosowanie s??u??y utrzymaniu jej sp??jno??ci etycznej i autonomii

Polska po II wojnie ??wiatowej w obliczu narzuconego, poja??ta??skiego porz?dku spo??eczno??politycznego musia??a stawi? czo??a wszystkim konsekwencjom wynikaj?cym ze znalezienia si? w sowieckiej strefie wp??yw??w Prze??om lat czterdziestych i pi??dziesi?tych XX wieku to czas odbudowy podstawowej infrastruktury graficznej na terenie odradzaj?cych si? pa??stwowych uczelni plastycznych Krakowa i Warszawy oraz powstawania nowych o??rodk??w ??ycia akademickiego w Gda??sku, ?odzi, Poznaniu, Wroc??awiu, Katowicach i Lublinie

Ukszta??towa??o si? wtedy trwaj?ce z ma??ymi wyj?tkami do dzisiaj instytucjonalne status quo grafiki w naszym kraju. Jego sens polega?? na zgromadzeniu w szko??ach najwybitniejszych tw??rc??w w charakterze dydaktyk??w Z braku mo??liwo??ci zawodowego spe??nienia na otwartym rynku sztuki z powodu jego nieistnienia, ludzie ci stworzyli na uczelniach substytut ???cz?cy harmonijnie edukacj? ze sztuk? w rozumieniu rezultat??w profesjonalnych oficyn wydawniczych

Wyniaka??o to konsekwentnie z panuj?cej wtedy ideologii socjalistycznej, odrzucaj?cej bur??uazyjne wzorce kolekcjonerstwa i brzydz?cej si? wszelk? w??asno??ci? prywatn?

Obecnie powa??na prezentacja grafiki polskiej nie mo??e si? oby? bez udzia??u artyst??w zwi?zanych z akademiami. Na co dzie??, w toku zaj?? ze studentami spotykaj? si? profesorowie, kt??rych autorytet wsp????tworzy ranga ich sztuki i do??wiadczenie w nauczaniu.

Wielobarwno??? postaw oraz nagromadzenie procedur warsztatowych, pozornie nie poddaj?cych si? pr??bie scalaj?cego opisu, jednoczy kanwa akademii. Rozleg??o??? i pojemno??? j?zyka, jakim na co dzie?? pos??uguje si? ??rodowisko artystyczne utrudnia syntetyczne postrzeganie grafiki.

Dzieje si? tak wskutek swoistego sprz???enia zwrotnego, polegaj?cego na inicjowaniu przez m??odzie?? idei stanowi?cych przedmiot docieka?? odwo??uj?cych si? do coraz to nowych obszar??w penetracji tw??rtczej. Poszerzaj?c ustawicznie pole dzia??ania o nowe dylematy wsp????czesno??ci, pokolenie adept??w grafik??w czerpie r??wnocze??nie pe??nymi gar??ciami z do??wiadczenia starszych. Atrakcyjno? grafiki bierze si? z ustawicznego wzbogacania i uaktualniania opisu procedur warsztatowych, wprowadzania nowych technik druku

Grafik? polsk? konstytuuje jako??? sztuki b?d?cej rezultatem stara?? pedagog??w i student??w. Jej weryfikacja dokonuje si? w ramach licznych biennale, triennale i innych kwalifikowanych przegl?d??w w kraju i za granic?. Wierz? w sens wydawania starannie zaprojektowanych, zawieraj?cych istotne informacje, bogato ilustrowanych monografii po??wi?conych grafice, poniewa?? tak samo g???boko i mocno wierz? w jej przysz??o???.

Niniejsza ksi???ka to fotografia pami?tkowa, jak? zrobi??em ??rodowisku na prze??omie XX i XXI wieku w obliczu nieuchronnych wyzwa??, przed jakimi przyjdzie mu stan??. Jaka b?dzie polska grafika jutra w kontek??cie sztuki i edukacji? Przekonamy si? niebawem...

prof. Pawe?? Fr?ckiewicz Wydzia?? Grafiki i Sztuki Medi??w, Akademia Sztuk Pi?knych we Wroc??awiu
  • 27.11.2008