Polish Printmaking

ad. dr Marek Zajko

ad. dr Marek Zajko

Zak??ad Grafiki, Wydzia?? Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu

Pracownia Wkl?s??odruku

marasart@poczta.onet.pl
www.republika.pl/marek_zajko/

Urodzony 28.10.1972 r. w Bia??ymstoku. Studia na Wydziale Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Miko??aja Kopernika w Toruniu. Dyplom z grafiki w 1998 roku w Pracowni Wkl?s??odruku Prof. Miros??awa Piotrowskiego.
Od 1998 r pedagog w Zak??adzie Grafiki UMK w Toruniu. Pracuje na stanowisku adiunkta /od 2006r./ Tw??rczo??? w zakresie grafiki warsztatowej /wkl?s??odruk/ i rysunku.
Autor 24 wystaw indywidualnych. Bra?? udzia?? w ponad 50 wystawach zbiorowych w kraju i zagranic?.


Credo:

Portret jednostki ?? Studium pewnej choroby.

??Studiowanie portretu?- to dla mnie szukanie w twarzy cz??owieka ??ca??ej prawdy?. Tej, kt??ra jest ??na powierzchni?, danej bezpo??rednio, niejako dotykalnie, ale przede wszystkim tej, kt??ra jest ukryta ?? maj?cej swoje ??r??d??a wewn?trz nas samych. Buduj? w??asn? wizj? portretowanej osoby, przy u??yciu charakterystycznych dla grafiki ??rodk??w wyrazu, dzia??a?? opieraj?cych si? w g????wnej mierze na przerysowaniu, przetworzeniu czy nawet znacz?cej deformacji - powstaje wtedy nowy ??obraz twarzy? cz??owieka. Formy, kt??re tworz? ?? to kolejne pow??oki ?? ??sk??ry? - kt??re kolejno zdejmuj?. Ka??da z nich to kolejny etap jego i mojej ??drogi?.

Portret jest dla mnie nie tyle, odtworzeniem rzeczywisto??ci - ile mo??liwo??ci? autokomentarza ?? subiektywnego i prowokuj?cego. Wykorzystuj? ludzk? g??ow? nie tylko, ??eby przedstawi? plastyczn? opowie??? o jednej konkretnej osobie, ?? ale w poszukiwaniu ??symboliki cz??owieka?. Szukam znaku, kt??ry pobudza??by ludzk? wyobra??ni?, intrygowa??, zmusza?? do refleksji nad sob?. Realizuj? cykle uproszczonych ludzkich twarzy, anonimowych symboli, dzisiejszych czas??w ?? t??umu pojedynczych, realnych jednostek, obdarzonych jednak w??asn? indywidualno??ci?. Powstaje tym samym rodzaj ??ywej dokumentacji, swoiste samo-aktualizuj?ce si? archiwum nieuchronnego przemijania cz??owieka.

Pojedyncze istnienia ludzkie chc? w swoich grafikach starannie zarejestrowa? ?? umie??ci? poza dzia??aniem czasu - na zawsze.