Polish Printmaking

prof. zw. Bogumi??a Pr─?gowska

prof. zw. Bogumi??a Pr─?gowska

Zak??ad Grafiki, Wydzia?? Sztuk Pi─?knych UMK w Toruniu

Pracownia Wkl─?s??odruku

Studia na Wydziale Sztuk Pi─?knych UMK w Toruniu 1969-74.
Dyplom w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza w 1974.
Od 2002 kieruje pracowni─? druku wkl─?s??ego w macierzystej uczelni.
Uprawia grafik─? i rysunek. W ci─?gu 35 lat swojej dzia??alno??ci tw??rczej prezentowa??a prace na 30 wystawach indywidualnych w kraju i za granic─? i ok. 150 wystawach zbiorowych og??lnopolskich i mi─?dzynarodowych.


Program pracowni:

Pracownia specjalizuje si─? w druku wkl─?s??ym. Studenci maj─? w niej mo??liwo??─? nauki swobodnego poruszania si─? w ??wiecie tradycyjnych technik graficznych, takich jak: sucha ig??a, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, odprysk, mi─?kki werniks, itp. Program pracowni realizowany jest poprzez ─?wiczenia, w kt??rych studenci m??odszych lat podejmuj─? zadania programowe dotycz─?ce podstawowych zagadnie?? plastycznych. Dla starszych lat ustala si─? zadania o wi─?kszym stopniu trudno??ci i stawia wy??sze wymagania formalne w zale??no??ci od indywidualnych predyspozycji, zdolno??ci i pracowito??ci student??w. Wyb??r techniki jest dowolny, nie ograniczaj─?cy w spos??b rygorystyczny stawianych studentom zada??. Studia ko??cz─? si─? dyplomem artystycznym - zestawem prac graficznych, kt??ry powinien stanowi─? podsumowanie nabytej w okresie studi??w wiedzy plastycznej, opanowaniem warsztatu graficznego, oraz powinien by─? oryginaln─? propozycj─? artystyczn─?.


Credo:

Im pewniej tym trudniej