Polish Printmaking

prof. zw. Miros??aw Paw??owski

prof. zw. Miros??aw Paw??owski

Zak??ad Grafiki, Wydzia?? Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu

Pracownia Serigrafii

Urodzony 8 lutego 1957 roku. Studia w PWSSP w Poznaniu w latach 1976-1981. Dyplom z wyr????nieniem w 1981 roku. W 1984 otrzyma?? stypendium zagraniczne PWSSP im. M. Dokowicz za najlepszy dyplom w 1981 roku.
Od 1982 pedagog w Zak??adzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu. Jednocze??nie od 1995 prowadzi Pracowni? Serigrafii na ASP w Poznaniu. W latach 1996-1999 kierownik Katedry Grafiki ASP w Poznaniu, 1999??2002 prodziekan i dziekan Wydzia??u Malarstwa, Grafiki i Rze??by ASP w Poznaniu. 2003??2008 dziekan Wydzia??u Grafiki.
W latach 1983??2009 mia?? 54 wystawy indywidualne grafiki oraz bra?? udzia?? w 226 wystawach zbiorowych w kraju i zagranic?.

Nagrody

Mi?dzynarodowe Biennale Ekslibrisu, Sint-Niklaas ?? nagroda w dziale wypuk??odruku (1983); Mi?dzynarodowa Wystawa ??M??odzi na rzecz Pokoju?, BWA, Toru?? ?? II nagroda za plakat (1985); Konkurs Plastyczny im. B. Jamonnta KMPiK Toru??, wyr????nienie w dziale rysunku (1985); Og??lnopolska Pokonkursowa Wystawa Grafiki, BWA, Szczecin (1986), 9 Konkurs na grafik?, BWA ???d?? ?? wyr????nienie (1986); I Konkurs graficzny im. A. Raka, BWA Katowice ?? III nagroda (1986); Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie ?? nagroda regulaminowa SBWA (1986); II Konkurs graficzny im. A. Raka, BWA Katowice ?? III nagroda (1986); Mi?dzynarodowe Biennale ??Wobec Warto??ci?, Katowice ?? nagroda Komitetu Kultury Niezale??nej (1990); 13 Wystawa Og??lnopolska Grafiki, BWA ???d?? ?? wyr????nienie (1994); 14 Wystawa Og??lnopolska Grafiki, BWA ???d?? ?? nagroda Wojewody Pozna??skiego (1996); 15 Wystawa Og??lnopolska Grafiki, BWA ???d?? ?? nagroda Wojewody Pozna??skiego (1998); Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie ?? nagroda regulaminowa (2006); Nagroda Specjalna Jury za opracowanie graficzne publikacji ??Grafika Artystyczna. Podr?cznik warsztatowy? wyd. ASP w Poznaniu, UW Warszawa (2007); Logo i elementy identyfikacji Centrum Sztuki Wsp????czesnej w Toruniu, nagroda w konkursie (2007); Wyr????nienia w 47. i 48. Konkursie PTWK ??Najpi?kniejsze Ksi???ki Roku? 2007 i 2008; Nagroda Rektora ASP w Poznaniu (I stopnia) 2008.

Prace w zbiorach publicznych

Muzea Narodowe w Warszawie i Szczecinie; Muzea Okr?gowe w Bydgoszczy i Toruniu; Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn; Muzeum Pomorza ??rodkowego, S??upsk; Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa; Miejska Galeria Sztuki, ???d??; Galeria Miejska ??Arsena???, Pozna??; Galeria Sztuki ??Wozownia?, Toru??; Biblioteka Narodowa, Warszawa; Galerie Gallus, Frankfurt nad Odr?; Biblioteka Uniwersytetu Zielonog??rskiego; ASP Pozna??; MTG Krak??w; Muzeum Plakatu Toyama (Japonia); Muzeum Plakatu Lahti (Finlandia); UTK Knoxville, TN (USA); The International Poster Collection Fort Collins CO (USA); Graphic Center, Thessaloniki (Grecja); Civic Museum, Cremona (W??ochy).

Program pracowni:

UMK Toru?? - Serigrafia / Program Pracowni

Celem zaj?? jest jak najlepsze przygotowanie student??w do indywidualnej pracy w zakresie zar??wno warsztatowej jak i artystycznej kreacji.
Szczeg??lny nacisk k??adzie si? na opanowanie techniki i technologii na II i III roku - nie okre??laj?c temat??w samych ?wicze??, lecz raczej sugeruj?c metod? realizacji indywidualnych projekt??w.

Studenci IV roku realizuj? indywidualny program ?? mo??e by? to kontynuacja ??wiadomie oparta na do??wiadczeniach z lat wcze??niejszych lub ca??kowicie nowe zagadnienia. Ch?tnie widzimy propozycje uj?te w cykl grafik, co b?dzie traktowane jako swoiste przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej na V roku. Wskazane jest zapoznanie si? z nast?puj?cymi metodami druku: Druk barwny z u??yciem past transparentnych, Druk triadowy z zastosowaniem wyci?g??w barwnych i klisz siatkowych, Druk z zastosowaniem przetworze?? komputerowych (jako opcja).

Rok V przygotowuje i realizuje prac? dyplomow?. Koncepcja zestawu prac musi by? skonsultowana i zatwierdzona przez promotora.
Student??w IV i V roku obowi?zuj? 4 ?wiczenia w ka??dym semestrze jako minimum.