Polish Printmaking

ad. dr Tomasz Barczyk

ad. dr Tomasz Barczyk

Zak??ad Grafiki, Wydzia?? Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu

Pracownia Litografii

(ur. w 1975 r.) grafik, malarz, fotografik, projektant. Dyplom z wyr????nieniem w 2001 roku w Pracowni Wypuk??odruku na kierunku Grafika na Wydziale Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu. Uhonorowany Medalem Tymona Niesio??owskiego za najlepszy dyplom artystyczny. Od grudnia 2002 roku zatrudniony w macierzystej uczelni na kierunku Grafika. Doktor sztuki.

5 wystaw indywidualnych, udzia?? w ponad 60. wystawach, w tym ponad 30 mi?dzynarodowych, m.in.: wyr????nienie na Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2009; nagroda w Gdy??skim Przegl?dzie Grafiki 2009; Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej, Bunkier Sztuki, Krak??w 2009; a tak??e: Warszawa, Toru??, Katowice, Olsztyn, ???d??, Bydgoszcz, Radolfzell am Bodensee - Niemcy, Istanbul, Norymberga, Kyoto City Museum - Japonia, Cremona - Italy, Chamalieres ?? Francja, i inne.

wi?cej na www.grafika.polandart.com

Credo:

M??j ??wiat to moje otoczenie. Moje grafiki prowadz? dialog z tym co mnie otacza, a ich form? zawsze okre??la przekaz. W tym przekazie grafika ma by? prawdziwa i aktualna, a nie estetyzuj?ca.