Polish Printmaking

prof.  Piotr Gojowy

prof. Piotr Gojowy

Zak??ad Grafiki, Wydzia?? Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu

Pracownia Litografii

Ur. w 1959 r. w Bydgoszczy. Studiowa?? grafik? warsztatow? na Wydziale Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu. Dyplom z wyr????nieniem obroni?? w 1985 r. Od tego czasu pracuje na tej??e uczelni, gdzie prowadzi pracowni? litografii. Od 2003 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora. Og????em bra?? udzia?? w 260 wystawach, w tym 22 indywidualnych. Jest sta??ym uczestnikiem wystaw mi?dzynarodowych (132), og??lnopolskich (57) i ??rodowiskowych (49).

Wa??niejsze nagrody i wyr????nienia:

- VIII Ma??e Formy Grafiki, Polska-???d?? ??93, -medal honorowy.
- I Mi?dzynarodowa Wystawa Ma??ych Form Graficznych ??Kontakt ??93?, -dyplom honorowy.
- Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki Technik Metalowych im. Miko??aja Pruzi ??CUPRUM VI?, Lubin ??95, -wyr????nienie za zestaw prac.
- International Exhibition of Computer Graphics ??Opava 2002? (Czechy) ??3 nagroda w kategorii ??Ex Libris? i wyr????nienie honorowe w kategorii ??Free graphics?.
- BIMPE III ??The Third Biennial International Miniature Print Exhibition ??Grandvill Island, Vancouver, (Kanada) 2004 ?? wyr????nienie honorowe.
- XXI Mi?dzynarodowe Biennale Ekslibrisu Wsp????czesnego w Muzeum Zamkowym w Malborku 2007 ?? medal honorowy.
- VII Mi?dzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris ??Gliwice 2007, Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach ?? wyr????nienie medalem i dyplomem honorowym.
- ??Impresja ?? Ekspresja? - Mi?dzynarodowy konkurs na ma??? form? graficzn?, towarzysz?cy VIII Mi?dzynarodowemu Konkursowi Dyrygent??w im. G. Fitelberga w Katowicach, 2007 ??wyr????nienie.
- 4? Muestra Internacional de Miniprint de Rosario 2008 ?? uno de los cuatro 1o Premios,
- XXII Mi?dzynarodowe Biennale Ekslibrisu Wsp????czesnego w Muzeum Zamkowym w Malborku 2009 ?? medal honorowy, nagroda Prezesa ZPAP za zestaw prac.


Program pracowni:

Litografia nale??y do najm??odszych technik drukarskich w grafice artystycznej. Mo??na przy jej u??yciu tworzy? prace graficzne zgodne z duchem wsp????czesnych czas??w. Mimo to, nie uto??samia si? ona z nowoczesno??ci?. Jest technik? tradycyjn?, a wi?c preferuj?c? to, co indywidualne i niepowtarzalne, podkre??laj?c? osobisty wyraz. To technika bardzo wszechstronna, ma szerokie mo??liwo??ci. Arty??ci litografowie mog? tworzy? prace wizualnie podobne do rysunku, akwareli, linorytu, akwatinty albo nawet mezzotinty. Mo??na w litografii reprodukowa? fotografie i inne druki. Ale nie to jest jej celem. Jej natura wi???e j? z tradycj?. Kredka litograficzna to podstawowe w niej narz?dzie, kt??rym si? rysuje po kamieniu podobnie jak o????wkiem czy zw?glonym kawa??kiem drewna po papierze. Takie rysowanie zawsze by??o bliskie artystom we wszystkich czasach. Podobnie jest z tuszem litograficznym, kt??ry nak??ada si? na kamie?? p?dzlem. Z tymi podstawowymi i uniwersalnymi narz?dziami litografia ma trwa??? wi???. Te narz?dzia sprawiaj?, ??e litografia jest dla tw??rcy bardzo atrakcyjna, poniewa?? tak jak w tradycyjnym rysunku i p?dzel i kredki ??szanuj?? naturalne indywidualne cechy r?ki artysty, zapewniaj? im swobod? i szczero??? kreacji, ale przede wszystkim s? to narz?dzia znane tw??rcom od dzieci??stwa. Nie trzeba si? ich ??uczy??. Sprzyja to ekspresji gestu, kt??ry tworzony jest i wypracowywany latami podobnie jak charakter pisma.

W czasach nowoczesnych medi??w, ??atwo??ci kreacji i przesytu mechanicznego powielania obrazu, tworzenia go anonimowo, w bezdusznej postaci, tym bardziej rodzi si? potrzeba i t?sknota za tym co odr?czne wyj?tkowe w swej niepowtarzalno??ci. Potrzeba ta sprawia, ??e tw??rca i odbiorca mog? ??spotka? si?? w kr?gu tradycyjnych medi??w artystycznych, w kt??rych litografia gra jedn? z g????wnych r??l.