Polish Printmaking

dr hab. Zdzis??aw Mackiewicz

dr hab. Zdzis??aw Mackiewicz

Zak??ad Grafiki, Wydzia?? Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu

Pracownia Grafiki Multimedialnej

Urodzony 11. 09. 1961 r. Studia na Wydziale Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu. Dyplom z wyr????nieniem w 1988 roku w pracowni serigrafii prof. B. Przybyli??skiego. Od 1992 roku pedagog na Wydzile Sztuk Pi?knych UMK w Instytucie Artystycznym. Od 2004 w Zak??adzie Grafiki w pracowni Grafiki Multimedialnej ?? prowadzi zaj?cia z fotografii. Zajmuje si? fotografi?, grafik?, fotografi? i grafik? wydawnicz?. Zorganizowa?? 25 wystaw indywidualnych oraz bra?? udzia?? w 40 wystawach zbiorowych w kraju i zagranic?.


Credo:

??Awers Rewers? to dwa przeciwstawne, wykluczaj?ce si? bieguny, kt??re nie maj? szansy spotkania. Bez tych skrajnych warto??ci trudno by??oby zrozumie? rzeczywisto???. Opowiadamy si? cz?sto po jednej ze stron, przyjmujemy okre??lone postawy wobec tego co nas otacza, co do??wiadczamy, co poddajemy naszej ocenie. W dualizmie ocen rodzi si? ich to??samo???, definicja ka??dej ze stron. To co stanowi ich wsp??ln? cz???? nazywamy cz?sto kompromisem. ??wiat??o ?? mrok, negatyw ?? pozytyw, czer?? ?? biel to dualizmy nazywane fotografi?, przeciwie??stwa skazane na symbioz? tworz? kompromisy ?? p????mrok, fotogram, szaro???. Fotografia zbudowana z przeciwie??stw tworzy kompromis ??ci?cia przez czas?. Umiejscawia si? na styku przesz??o??ci z przysz??o??ci? ?? niebyt??w czasu daj?c dow??d tera??niejszo??ci. ??Awers Rewers? tworzy uk??ad warto??ci pozornie lustrzanych (amorficznych) nie przystawalnych do siebie. ??Awers? nie daje odpowiedzi o drugiej stronie, aby j? uzyska? potrzebny jest widok ??Rewersu?. Tworz?c widoki tylko jednej strony nasza wiedza nie jest pe??na, powo??uje doktryny totalitarne pozbawione wolno??ci wyboru i kompromisu. Zabieg ukazywania w zestawieniu obydwu widok??w obiektu ma na celu dokonanie analizy por??wnawczej, opowiedzenia si? po jednej ze stron lub podj?cia pr??by kompromisu.