Polish Printmaking

ad. dr Micha?? Rygielski

ad. dr Micha?? Rygielski

Zak??ad Grafiki, Wydzia?? Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu

Pracownia Wypuk??odruku

michal@umk.pl

Urodzony 7. 07.1967 w Gda??sku.
Studia uko??czy?? w 1993 r, na Wydziale Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Miko??aja Kopernika w Toruniu. Dyplom magistra sztuki w Zak??adzie Grafiki w Pracowni Wypuk??odruku prof. J??zefa S??obosza.
W roku 2003 Otrzyma?? tytu?? doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie grafika na Wydziale Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Miko??aja Kopernika w Toruniu.
Od 1995 pracuje - pocz?tkowo na stanowisku asystenta w pracowni wypuk??odruku prof. J??zefa S??obosza, a od roku 2003 jako adiunkt - w Zak??adzie Grafiki Wydzia??u Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu.
Tw??rczo??? w zakresie grafiki warsztatowej oraz projektowania graficznego.

Credo:

... w moich grafikach staram si? odnie??? do otaczaj?cej mnie rzeczywisto???, nie podejmuj?c si? jej oceny, czy te?? interpretacji maj?cej na celu zwr??cenie uwagi i zmuszenie odbiorcy do g???bszych przemy??le??... tematem moich drzeworyt??w jest pejza??, a w??a??ciwie to co zostaje we mnie po jego wra??eniowym prze??ywaniu... cykl moich prac nosi wsp??lny tytu??: Powidoki pejza??u i jest zapisem graficznym zebranych i odczutych prze mnie wra??e?? zwi?zanych z prze??ywaniem zewn?trznej cz???ci tego co nas  otacza... nie jestem oboj?tny na inn? stron? rzeczywisto??ci  mam tu na my??li zjawiska spo??eczne, religi?, rozw??j cywilizacji... i wszystko co si? z tym ???czy, ??wiadomie jednak nie obci???am tymi tre??ciami swoich prac staraj?c si? aby by??y one pozbawione fabu??y i nie nios??y nic poza prostym przekazem estetycznym...