Polish Printmaking

dr hab. Marek Basiul

dr hab. Marek Basiul

Zak??ad Grafiki, Wydzia?? Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu

Pracownia Wypuk??odruku

Marek Basiul ?? urodzony w 1961 r. w Gi??ycku. Studia na Wydziale Sztuk Pi?knych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyr????nieniem w pracowni wypuk??odruku pod kierunkiem prof. Ryszarda Krzywki w 1987 r. Uprawia grafik? warsztatow? - linoryt. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych. Bra?? udzia?? w ponad 100 mi?dzynarodowych, og??lnopolskich i ??rodowiskowych wystawach grafiki w kraju i za granic?. Od 1987 r. zajmuje si? prac? tw??rcz? i dydaktyczn? na Wydziale Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu.

Wa??niejsze nagrody:
2009 - I nagroda na I Mi?dzynarodowym Biennale Wschodni Salon Sztuki, Lublin
2007 - Grand Prix na IX Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn
2006 - Nagroda Regulaminowa na Mi?dzynarodowym Triennale Grafiki, Krak??w
2005 - Medal Honorowy na 12 Mi?dzynarodowym Triennale Ma??e Formy Grafiki, ???d??
2004 - Nagroda Regulaminowa na VII Mi?dzynarodowym Triennale Sztuki, Majdanek
2000 - I nagroda na 6th International Biennial of Miniature Arts ?? Gornji Milanovac,Serbia

Udzia?? w wystawach zbiorowych m. in.:
2009 - The 15th SPACE International Print Biennial, Seoul
2009 ?? I Mi?dzynarodowe Biennale Wschodni Salon Sztuki, Lublin
2008 - Hybryda III Eurografik 2008 - Cultural Bridge Across Europe, Bradford Gallery, Cartwright Hall Gallery, Anglia
2008 - Xylon International, Saint-Louis, Francja,
1997, 1994 - Winterthur, Szwajcaria,
2008, 2003, 2000 - International Biennial of Miniature Arts ?? Gornji Milanovac, Serbia
2007 - Inter-Kontakt-Grafik, 5th International Triennial of Graphic Arts, Praga
2007 - Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki, Kunstlerhaus, Wiede??
2007, 2003, 1999, 1995, 1991 - Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn
2007, 2004, 2001 - Festival de Gravura - Evora, Portugalia
2006, 1991 - Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki, Krak??w
2006, 1997 - Triennale Grafiki Polskiej, Katowice
2005, 2002, 1999, 1996, 1993 - Ma??e Formy Grafiki, ???d??
2004, 2002, 2000, 1996, - Small Graphic Forms, Budapeszt, W?gry
2004 - Fifth International Miniprint Triennial, Lahti Art Museum, Finlandia
2003 - Art and the Printing Press - Contemporary Polish Engravers, Cremona, W??ochy
1996 - International Print Exhibition Miniature 8, Fredrikstad, Norwegia

Program pracowni:

Celem zaj?? w pracowni druku wypuk??ego jest kszta??towanie osobowo??ci tw??rczej student??w, pobudzanie wyobra??ni, wra??liwo??ci na otaczaj?c? nas rzeczywisto??? i zachodz?ce w niej zjawiska. Wa??nym elementem kszta??cenia jest poznawanie warsztatu graficznego, przy czym termin warsztat nale??y rozumie? jako po???czenie manualnych zdolno??ci w pos??ugiwaniu si? narz?dziami graficznymi z w??a??ciwym, kreatywnym my??leniem, d???eniem do znalezienia jak najlepszej formy graficznej dla wyra??enia okre??lonej, artystycznej koncepcji. Program pracowni zak??ada poznawanie r????nych rodzaj??w techniki od klasycznego drzeworytu po tzw. druki naturalne.

Wa??nym elementem edukacji jest wykszta??cenie nawyku czynnego uczestnictwa w ??yciu artystycznym i sferze dzia??a?? tw??rczych.

Idea?? artysty grafika ???cz?cego w sobie kult doskona??ego rzemios??a z szerok? humanistyczn? kultur? i edukacj? uniwersyteck? stanowi cel generalny kszta??cenia student??w i ma ??cis??y zwi?zek z poj?ciem toru??ska szko??a grafiki, kt??re ten idea?? okre??la.