Polish Printmaking

mgr Jan Baczy??ski

mgr Jan Baczy??ski

Zak??ad Grafiki, Wydzia?? Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu

Pracownia Wypuk??odruku

Urodzony w 1944 r. w Jab??onowie Pomorskim. Studia na Wydziale Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Miko??aja Kopernika w Toruniu. Dyplom w 1982 roku. Zajmuje si? grafik? warsztatow? - linoryt.

Udzia?? w oko??o 400 wystawach ??rodowiskowych , og??lnopolskich, mi?dzynarodowych i sztuki polskiej za granic?: Argentyna, Belgia, Brazylia, Bu??garia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Jugos??awia, Kanada, Korea Pd., Litwa, Macao, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, USA, W?gry, Wielka Brytania, W??ochy, ZSRR Kilkana??cie wystaw indywidualnych.

Prace w zbiorach kilkudziesi?ciu muze??w i galerii oraz prywatnych kolekcjoner??w.

Laureat wielu nagr??d i wyr????nie?? w konkursach grafiki.