Polish Printmaking

dr Agata St─?pie??

dr Agata St─?pie??

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w ?üodzi

Pracownia sitodruku

Studia w Akademii Sztuk Pi─?knych im. W??adys??awa Strzemi??skiego w ?üodzi. Dyplom z wyr????nieniem w 1998 roku, w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej prof. Krystyny G??rskiej, Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczy??skiego i Pracowni Rysunku prof. Tadeusza ??liwi??skiego
Od 1997 roku zatrudniona w ????dzkiej Akademii Sztuk Pi─?knych w Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczy??skiego w Katedrze Grafiki Warsztatowej. W 2003 roku otrzyma??a stopie?? naukowy doktora w zakresie Sztuk Plastycznych w dyscyplinie grafiki artystycznej.
Pracuje na stanowisku adiunkta w Pracowni Sitodruku.


Program pracowni:

Zasadniczym celem dydaktycznym pracowni powinno by─? umiej─?tne po??─?czenie problematyki artystycznej z nauczaniem metod technicznych umo??liwiaj─?cych w??a??ciw─? i celow─? jej realizacj─?. Program jest realizowany r??wnolegle z kszta??ceniem w pracowniach malarstwa i rysunku i rozwija si─? zgodnie z podnoszeniem si─? ??wiadomo??ci artystycznej ka??dego studenta.
Bogactwo technik sitodruku, r????nych metod wykonywania szablonu, daj─? studentowi pe??ni─? mo??liwych ??rodk??w formalnych do realizacji idei artystycznej. Zadaniem nauczycieli jest taka wsp????praca ze studentami, kt??ra umo??liwi im odnalezienie w??a??ciwej proporcji i zale??no??ci, jakie zachodz─? mi─?dzy kszta??towaniem si─? idei dzie??a artystycznego a ??rodkami formalnymi koniecznymi do ich przedstawienia.