Polish Printmaking

11.04.2011

Zmar?? Eugeniusz Get-StankiewiczEugeniusz Stankiewicz, znany powszechnie jako Get, graficzny mistrz, tw??rca niezliczonych plakat??w i ilustracji, wra??liwy ironista, tw??rca Domku Miedziorytnika w Kamieniczce Ja?? we Wroc??awiu, zmar?? w niedziel? 10 kwietnia 2011 roku.

Pogrzeb odb?dzie si? 19 kwietnia o godzinie 12.00 na Cmentarzu Osobowickim. Msza w intencji Eugeniusza Geta-Stankiewicza zostanie odprawiona w dniu pogrzebu o godzinie 9.00 w Ko??ciele Garnizonowym p.w. ??w. El??biety.

Urodzi?? si? w 1942 roku w Oszmianie na Wile??szczy??nie. Studiowa?? na Wydziale Architektury Politechniki Wroc??awskiej (1961-66), a potem przeni??s?? si? do wroc??awskiej Pa??stwowej Wy??szej Szko??y Sztuk Plastycznych (1966-72), gdzie uczy?? si? u profesor??w Stanis??awa Dawskiego i Macieja Urba??ca. W tym czasie by?? zwi?zany z ruchem studenckim, nadaj?c mu artystyczn? opraw? swoimi pracami - wprowadzi?? ??artobliwe znaczki i plakietki, a przede wszystkim projektowa?? plakaty. Wraz z Janem Jaromirem Aleksiunem, Jerzym Czarniawskim i Janem Sawk? zas??yn?li jako Wroc??awska Czw??rka, od??wie??aj?c swymi inteligentnymi pomys??ami nieco skostnia??? "polsk? szko??? plakatu". Ich ??onglerka znaczeniami nieustannie wprowadza??a w konsternacj? cenzor??w i wzbudza??a sympati? widz??w.

Get sta?? si? mistrzem graficznego ??artu, absurdalnego, inteligentnego, zbijaj?cego z tropu i daj?cego do my??lenia. Jego plakaty nie tylko informowa??y o wydarzeniach, ale by??y obiektami kolekcjonerskimi. Jeszcze w szkole ??redniej nauczy??am si? je zdejmowa? ze s??up??w og??oszeniowych i przenosi? na ??ciany mojego pokoju. Zazdro??cili mi ich wszyscy znajomi. Get na przek??r popularnemu konceptualizmowi celebrowa?? swoje warsztatowe umiej?tno??ci, by?? mistrzem wymagaj?cego najwy??szej precyzji i benedykty??skiej cierpliwo??ci miedziorytu. Pracowa?? jako kierownik artystyczny wydawnictwa Ossolineum, przez kr??tki czas w latach 80. prowadzi?? Pracowni? Grafiki Warsztatowej, by wr??ci? do dydaktyki i kariery akademickiej dopiero w ko??cu lat 90. Kiedy porzuci?? uczelni?, chlubi?? si? tym, ??e pracuje na zlecenie, wykonuje tylko zamawiane prace. Jednak tym fuchom za ka??dym razem nadawa?? niepowtarzalny, autorski rys. Form? sygnatury uczyni?? sw??j autoportret, kt??ry sam nazywa?? ??bem. Umieszcza?? go na setkach plakat??w, w tysi?cach ilustracji, a nawet udost?pnia?? w formie rze??bionej w przestrzeni publicznej. Jego wizerunek sta?? si? dobrem wsp??lnym wroc??awian, kiedy p????nagi odlew jego korpulentnego cia??a stan??? na elewacji naszej kamienicy - w ten spos??b Get wcieli?? si? w Murzyna - god??o niegdy?? mieszcz?cej si? tu apteki. A kiedy w 1995 roku artysta zacz??? remont jednego z wroc??awskich symboli, Kamieniczki Ja?? w Rynku, odda?? sw??j warsztat wroc??awianom, umieszczaj?c tam Domek Miedziorytnika. I cho? stroni?? od ludzi w jego wn?trzu, to na elewacjach otworzy?? og??lnodost?pn? galeri? swych prac. Zawis??a tu wyrze??biona w piaskowcu reprodukcja s??ynnej graficznej kompozycji "Zr??b to sam", czyli przypominaj?cy dawne epitafia zestaw: krzy??, par? gwo??dzi, m??otek i figura Chrystusa. Domek od lat jest ju?? pomnikiem fantazji Geta - tu powsta??o Muzeum Krasnoludk??w w Budowie czy te?? Instytut G??adyszewa, ho??d dla autora receptury wysokoprocentowego trunku, cenionego przede wszystkim za dzia??anie nie dla zysku, ale czystej przyjemno??ci. W Domku go??ci??y r????ne s??awne i zupe??nie nieznane osoby. Wystarczy??o zapuka? do jego drzwi, i je??li by?? i mia?? czas, to otwiera??, wpuszcza?? do ??rodka i rozmawia?? z odwiedzaj?cymi. Kiedy?? zaprosi?? mnie, bym do???czy??a do akcji przeciwstawiania si? wszechogarniaj?cemu brudowi i bylejako??ci. Da?? mi do r?k bibu??k? z p??atkowym z??otem i poprosi??, bym nanios??a je na wybranym zabrudzeniu na Domku. Te zabrudzenia wci??? si? pojawia??y i kolejne zaproszone osoby krasi??y tynki u Geta. Dlatego Domek miejscami wygl?da jak pisanka. To w??a??nie takimi prostymi i wymownymi gestami Get potrafi?? odmienia? rzeczywisto???.

?r??d??o: Gazeta Wyborcza
  • 11.04.2011