Polish Printmaking

17.04.2009

XIII Mi─?dzyanrodowe Biennale Ma??ej Formy Graficznej i Ekslibrisu Ostr??w Wielkopolski 2009

Biennale OStr??w Wielkopolski

15 maja 2009 mija termin nadsy??ania prac na XIII Mi─?dzynarodowe Biennale Ma??ej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim.

Karta uczestnictwa - pobierz

WARUNKI UCZESTNICTWA
Organizatorzy zapraszaj─? do udzia??u w Biennale wszystkich tw??rc??w realizuj─?cych ma??─? form─? graficzn─? i ekslibris. Celem konkursu jest zaprezentowanie najnowszych osi─?gni─?─? w zakresie ma??ej formy graficznej i ekslibrisu.
Ka??dy autor mo??e nades??a─? maksymalnie 6 prac(grafik, ekslibris??w) wykonanych w latach 2007-2009 o wymiarach nie wi─?kszych ni?? 20x20 cm. Rozmiar d??u??szego boku passe partout nie mo??e przekracza─? 30 cm.
Arty??ci bior─?cy udzia?? w Biennale po raz pierwszy mog─? nades??a─? prace wykonane przed 2007.
Do konkursu zostan─? zakwalifikowane tylko odbitki sygnowane z p??yt graficznych. W konkursie nie mog─? bra─? udzia??u prace wykonane technik─? komputerow─?, odbitki fotograficzne i kserokopie.
Na odwrocie ka??dej pracy nale??y zamie??ci─? nast─?puj─?ce dane: imi─? i nazwisko autora, technik─?, wymiary pracy, rok powstania, a przy grafikach tytu??. (prosimy o wype??nianie du??ymi literami).
Prace nale??y nadsy??a─? w nieprzekraczalnym terminie: 15 maja 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Rynek - Ratusz, 63-400 Ostr??w Wielkopolski (z dopiskiem: Biennale)
Oceny prac dokona Jury powo??ane przez organizator??w. Ocenie Jury podlegaj─? wy??─?cznie prace spe??niaj─?ce wy??ej wymienione warunki.

Prace zakwalifikowane do ekspozycji zostaj─? w??─?czone do kolekcji Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego jako darowizna autora. Prace niezakwalifikowane do wystawy mog─? by─? odes??ane na ??yczenie autora. Zestawy prac odrzucone w ca??o??ci zostaj─? odes??ane na koszt organizatora.
Autor prac zakwalifikowanych do wystawy wyra??a zgod─? na ich bezp??atn─? eksploatacj─? przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach dzia??alno??ci statutowej instytucji.

Autor mo??e zastrzec nieudost─?pnianie danych osobowych (adresu) w katalogu Biennale.

Organizatorzy nie bior─? odpowiedzialno??ci za zagini─?cie lub zniszczenie prac podczas przesy??ki.

Otwarcie wystawy oraz wr─?czenie nagr??d i wyr????nie?? planowane jest 5 wrze??nia 2009 roku w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

NAGRODY REGULAMINOWE:
I NAGRODA - 5000 PLN + medal
II NAGRODA - 3000 PLN + medal
III NAGRODA - 2000 PLN + medal
NAGRODY SPECJALNE: ZA EKSLIBRIS MUZEUM MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO - 100 PLN
WYSTAWA INDYWIDUALNA LAUREATA I NAGRODY W POWIATOWEJ GALERII SZTUKI WSP???üCZESNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

WYR????NIENIA:
medale

Wszyscy uczestnicy wystawy otrzymuj─? katalog i dyplom.
Jury mo??e dokona─? innego podzia??u nagr??d regulaminowych. Werdykt Jury jest ostateczny.

komisarz wystawy: Katarzyna Wo??
dyrektor Muzeum: Witold Banach

ORGANIZATOR:
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Gmina Ostr??w Wielkopolski
Katarzyna Wo?? - komisarz wystawy
Witold Banach - Dyrektor Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

WSP???üORGANIZATORZY:
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
Ostrowskie Centrum Kultury
Powiatowa Galeria Sztuki Wsp????czesnej w Ostrowie Wielkopolskim

ADRES:
Biuro Organizacyjne Biennale
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Rynek Ratusz
63-400 Ostr??w Wielkopolski

KONTAKT:
tel. (062) 591 80 52, 591 80 62
tel. / fax (062) 735 53 71
e-mail: biennaleostrow@wp.pl
  • 17.04.2009