Polish Printmaking

24.04.2012

XII Konkurs Graficzny im. J??zefa Gielniaka 2012

XII Konkurs Graficzny im. J??zefa Gielniaka 2012

XII Konkurs Graficzny im. J??zefa Gielniaka 2012
12th Gielniak Graphic Arts Competition 2012

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej G??rze og??asza XII Konkurs Graficzny im. J??zefa Gielniaka. Z wielk? satysfakcj? powracamy do wieloletniej tradycji organizowania mi?dzynarodowego konkursu druku wypuk??ego. Ponownie pragniemy przypomnie? wirtuoza linorytu tworz?cego w sanatorium ??Bukowiec? w Kowarach, da? wsp????czesnym grafikom mo??liwo??? skonfrontowania swoich osi?gni??, a zwiedzaj?cym wystaw? pokonkursow? wgl?d w aktualn? kondycj? tradycyjnych technik graficznych.

Wszelkie informacje niezb?dne do zg??oszenia swoich prac arty??ci znajd? na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego po??wi?conej Konkursowi:
http://www.muzeumkarkonoskie.pl/index.php?page=xii-konkurs-graficzny-im-jozefa-gielniak

KONTAKT:
Sekretariat Konkursu
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej G??rze
ul. Jana Matejki 28
58-500 Jelenia G??ra
telefon: 75 64 550 79
e-mail: konkurs.gielniak@gmail.com


12th Gielniak Graphic Arts Competition 2012
XII Konkurs Graficzny im. J??zefa Gielniaka 2012

Karkonoskie Museum in Jelenia G??ra announces 12th Gielniak Graphic Arts Competition. With great satisfaction we decided to come back to the long tradition of organising international relief print competition. Once more we would like to remind the master of linocut who worked in sanatorium ??Bukowiec? in Kowary and give contemporary artists an opportunity to confront their achievements. Visitors of the exhibition of chosen works, which is to be held afterwards, will get an insight into current condition of traditional graphic techniques.

All relevant information will be published on the website dedicated to the competition:
http://www.muzeumkarkonoskie.pl/index.php?page=xii-konkurs-graficzny-im-jozefa-gielniak-angl

CONTACT:
Secretariat of the Competition
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej G??rze
ul. Jana Matejki 28
58-500 Jelenia G??ra
telefon: 75 64 550 79
e-mail: konkurs.gielniak@gmail.com
  • 24.04.2012