Polish Printmaking

08.06.2009

Wystawa "GRAFIKA POLSKA - SZTUKA I EDUKACJA"

Wystawa pt.: "GRAFIKA POLSKA - SZTUKA I EDUKACJA" to fotografia pamiątkowa środowiska polskich profesorów i asystujących im pedagogów na przełomie wieków, w obliczu nieuchronnych wyzwań digitalizacji przed jakimi przyjdzie mu stanąć...

W opozycji do popularnych środków przekazu wizualnego, grafikę artystyczną konstytuuje wyrafinowany świat formy i treści. Dzięki wykorzystywaniu technik i technologii wywiedzionych z klasycznego kanonu powielania obrazu, grafika warsztatowa wnosi do dorobku sztuki wiano w postaci druków na papierze lub innych podłożach. Nierzadko są to także pełnoprzestrzenne obiekty lub dzieła zamknięte w formie zapisu cyfrowego. W szerszej perspektywie - grafika stanowi zbiór zdefiniowanych procedur, których stosowanie służy utrzymaniu jej spójności etycznej i autonomii estetycznej. Ze studentami spotykają się profesorowie, których autorytet współtworzy ranga ich sztuki i doświadczenie w nauczaniu. Atrakcyjność grafiki bierze się z ustawicznego wzbogacania i uaktualniania procedur warsztatowych. Istotę grafiki polskiej określa jakość sztuki, jakość - weryfikowana podczas licznych biennale, triennale i innych kwalifikowanych przeglądów w Polsce i za granicą. Fenomen witalności dyscypliny polega na ustawicznym poszerzaniu pola działania o istotne dylematy współczesności. W grafice, podobnie jak wszędzie tam, gdzie oprócz koncepcji, o ostatecznym rezultacie przedsięwzięcia artystycznego decydują szerokie kompetencje warsztatowe, koegzystencja doświadczenia, tradycji i nieskrępowanej woli eksperymentu wydaje się głęboko uzasadniona. Myliłby się jednak ten, kto uznałby, że kadra dydaktyczna akademii to jedynie korpus użytecznych instruktorów, dzielących się ze studentami rutyną zachowań warsztatowych. Transparentność warsztatu, stanowiąca fundament dydaktyki, to tylko konieczne uzupełnienie złożonego procesu wspólnego poszukiwania kształtu dzieła.

W naszym modelu instytucjonalnym grafiki nie występuje oficyna, pojmowana jako miejsce wytwarzania produktu zwanego grafiką. Infrastruktura grafiki warsztatowej w Polsce, po drugiej wojnie światowej, ulokowana została wyłącznie w odrodzonych i nowo powstałych uczelniach artystycznych.

Kluczowe słowa:
grafika polska, sztuka i edukacja, papier, pełnoprzestrzenne obiekty, zapis cyfrowy, spójność etyczna, autonomia estetyczna, autorytet, doświadczenie, procedury warsztatowe, jakość sztuki, fenomen, tradycja, koegzystencja, transparentność warsztatu, infrastruktura grafiki warsztatowej w Polsce, uczelnie artystyczne, wyzwania digitalizacji;

W wystawie udział biorą:
Janusz Akermann – Gdańsk
Andrzej Marian Bartczak – Łódź
Andrzej Basaj – Wrocław
Andrzej Bobrowski – Poznań
Józef Budka – Katowice
Grzegorz Chojnacki – Łódź
Agnieszka Cieślińska – Kawecka – Warszawa
Sławomir Ćwiek – Łódź
Mateusz Dąbrowski – Warszawa
Małgorzata Dmitruk – Warszawa
Stefan Ficner – Poznań
Paweł Frąckiewicz – Wrocław
Jacek Gaj – Kraków
Dariusz Gajewski – Katowice
Zbigniew Gorlak – Gdańsk
Mariusz Gorzelak - Wrocław
Grzegorz Hańderek – Katowice
Alina Jackiewicz – Kaczmarek – Gdańsk
Anna – Janusz – Strzyż – Wrocław
Dariusz Kaca – Łódź
Stanisław Kluska – Katowice
Rańał Kochański - Warszawa
Włodzimierz Kotkowski – Kraków
Piotr Lech – Lublin
Andrzej Łabuz – Katowice
Grzegorz D. Mazurek – Lublin
Bogdan Miga – Kraków
Chris Nowicki – Wrocław
Grzegorz Nowicki – Poznań
Błażej Ostoja - Lniski - Warszawa
Henryk Ożóg – Kraków
Mariusz Pałka - Katowice
Mirosław Pawłowski – Poznań
Sławomir Plewko – Lublin
Adam Romaniuk – Katowice
Andrzej Smoczyński – Łódź
Jerzy Stanecki – Łódź
Agata Stępień – Łódź
Rafał Strent – Warszawa
Marcin Surzycki – Kraków
Jacek Szewczyk – Wrocław
Jan Szmatloch – Katowice
Piotr Szurek – Poznań
Krzysztof Szymanowicz – Lublin
Krzysztof Tomalski - KrakĂłw
Anna Trojanowska – Wrocław
Przemysław Tyszkiewicz – Wrocław
Ewa Walawska – Warszawa
Małgorzata Et-Ber Warlikowska – Wrocław
Witold Warzywoda – Łódź
Krzysztof Wawrzyniak – Łódź
Stanisław Wejman – Kraków
Andrzej Węcławski – Warszawa
Waldemar Węgrzyn – Katowice
Ewa Zawadzka – Katowice
Roman Ĺťygulski - KrakĂłwThis exhibition: "GRAFIKA POLSKA - SZTUKA I EDUKACJA" , "POLISH PRINTMAKING - ART & EDUCATION" is a memory picture that I have made of the community of polish professors and other tutors at the turn of the centuries in the face of the challenges of digitalization that are waiting for them...

As opposed to the popular means of visual expression, printmaking is constituted by a sophisticated world of forms and content. Owning the techniques and technologies derived from the classical canon of image copying, printmaking brings to art its own contribution in the shape of prints on paper or other carries. Quite often there are fully spatial objects of works contained in digital recording, too. In a board perspective - printmaking is a collection of accurately defined procedures, whose implementation helps preserving its ethical coherence and esthetic autonomy. Students receive instruction from professors, enjoy respect rooted in their art and their teaching experience. The attractiveness of graphics comes from constant enrichment and upgrading of the description of the workshop procedures. The importance of polish printmaking is determined by the quality of the art verified by numerous biennial and triennial as well as other kinds of reviews in Poland and abroad. The phenomenon of the discipline's vitality is connected with the fact of permanent extending the scope of activities by vital dilemas of the modern world. In printmaking, as in every field, in which the ultimate result of an artistic venture is determined not only by concept byt also broad workshop competences, the coexistence of experience and unlimited readiness to experiment seems to be justified. However, mistaken will be anyone who came to the conclusion that the academies' faculty members are merely a corps of useful instructors sharing their professional groove with students.

The transparency of the workshop beinig a basis of the didactic process is not more then an indisposable complement of a complex process of common search of the work's shape. In our institutional model of printmaking there is no publishing house intended to become a place, where a product called aristic print can be manufactured. The infrastructure of printmaking in Poland after the second world war was located exclusively in the revived and newlyfounded art academies.

Key words:
polish printmaking, art & education, paper, fully spatial objects, digital recording, ethical coherence, esthetic autonomy, respect, experience, workshop procedures, quality of the art, phenomenon, tradition, coexistence, transparency of the workshop, infrastructure of polish printmaking, art academies, challanges of digitalization;

Artists at the exhibition:
Janusz Akermann – Gdańsk
Andrzej Marian Bartczak – Łódź
Andrzej Basaj – Wrocław
Andrzej Bobrowski – Poznań
Józef Budka – Katowice
Grzegorz Chojnacki – Łódź
Agnieszka Cieślińska – Kawecka – Warszawa
Sławomir Ćwiek – Łódź
Mateusz Dąbrowski – Warszawa
Małgorzata Dmitruk – Warszawa
Stefan Ficner – Poznań
Paweł Frąckiewicz – Wrocław
Jacek Gaj – Kraków
Dariusz Gajewski – Katowice
Zbigniew Gorlak – Gdańsk
Mariusz Gorzelak - Wrocław
Grzegorz Hańderek – Katowice
Alina Jackiewicz – Kaczmarek – Gdańsk
Anna – Janusz – Strzyż – Wrocław
Dariusz Kaca – Łódź
Stanisław Kluska – Katowice
Rańał Kochański - Warszawa
Włodzimierz Kotkowski – Kraków
Piotr Lech – Lublin
Andrzej Łabuz – Katowice
Grzegorz D. Mazurek – Lublin
Bogdan Miga – Kraków
Chris Nowicki – Wrocław
Grzegorz Nowicki – Poznań
Błażej Ostoja - Lniski - Warszawa
Henryk Ożóg – Kraków
Mariusz Pałka - Katowice
Mirosław Pawłowski – Poznań
Sławomir Plewko – Lublin
Adam Romaniuk – Katowice
Andrzej Smoczyński – Łódź
Jerzy Stanecki – Łódź
Agata Stępień – Łódź
Rafał Strent – Warszawa
Marcin Surzycki – Kraków
Jacek Szewczyk – Wrocław
Jan Szmatloch – Katowice
Piotr Szurek – Poznań
Krzysztof Szymanowicz – Lublin
Krzysztof Tomalski - KrakĂłw
Anna Trojanowska – Wrocław
Przemysław Tyszkiewicz – Wrocław
Ewa Walawska – Warszawa
Małgorzata Et-Ber Warlikowska – Wrocław
Witold Warzywoda – Łódź
Krzysztof Wawrzyniak – Łódź
Stanisław Wejman – Kraków
Andrzej Węcławski – Warszawa
Waldemar Węgrzyn – Katowice
Ewa Zawadzka – Katowice
Roman Ĺťygulski - KrakĂłw
  • 08.06.2009