Polish Printmaking

21.08.2013

Studia podyplomowe

studia-podyplomowe

Szanowni Pa??stwo,

Wydzia?? Grafiki i Sztuki Medi??w Akademii Sztuk Pi?knych im. E. Gepperta we Wroc??awiu w roku akademickim 2013/2014 og??asza nab??r na dwa nowe kierunki studi??w podyplomowych: Interdisciplinary Printmaking ?? roczne studia podyplomowe w j?zyku angielskim oraz Postprodukcja fotograficzna, filmowa i telewizyjna ?? roczne studia podyplomowe w j?zyku polskim. Oferta skierowana jest do absolwent??w studi??w pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studi??w magisterskich.

Studia realizowane s? w ramach Projektu ??Przez grafik? intermedialn? do postprodukcji fotograficznej, filmowej i telewizyjnej? wsp????finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki, Dzia??anie 4.3 Wzmocnienie potencja??u dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontek??cie cel??w Strategii Europa 2020. W roku akademickim 2013/14 oraz 2014/15 studia s? bezp??atne.

Studia obejmuj? m.in. kursy mistrzowskie, wyk??ady i warsztaty prowadzone przez profesor??w/artyst??w wizytuj?cych, tygodniowe warsztaty graficzne w Grafikens Hus w Mariefred w w Szwecji (w programie studi??w Interdisciplinary Printmaking) oraz tygodniowe warsztaty filmowe, fotograficzne lub multimedialne (w programie studi??w Postprodukcja fotograficzna, filmowa i telewizyjna).

Zapraszamy do zapoznania si? z planem studi??w oraz efektami kszta??cenia na www.asp.wroc.pl oraz printmaking.asp.wroc.pl.

Zapraszamy do studiowania we Wroc??awskiej Akademii Sztuk Pi?knych. Nab??r trwa do 20 wrze??nia!

Pytania dotycz?ce studi??w Interdyscyplinary Printmaking oraz zg??oszenia elektroniczne prosimy kierowa? na adres: printmaking@asp.wroc.pl.

Pytania dotycz?ce studi??w Postprodukcja fotograficzna, filmowa i telewizyjna prosimy kierowa? na adres: postprodukcja@asp.wroc.pl. Zg??oszenia mo??na sk??ada? osobi??cie lub przes??a? drog? pocztow? na adres: Dziekanat Wydzia??u Grafiki i Sztuki Medi??w, Akademia Sztuk Pi?knych im. E. Gepperta we Wroc??awiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wroc??aw.

--
Marta Kubiak
Wydzia?? Grafiki i Sztuki Medi??w
Akademia Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu
www.asp.wroc.pl
www.printmaking.asp.wroc.pl
  • 21.08.2013