Polish Printmaking

21.02.2012

Stan wrzenia | The seething state

Stan wrzenia | The seething state

Zapraszamy na wystaw? Paw??a Fr?ckiewicza Stan wrzenia | The seething state.

Wystawa czynna od 17 lutego do 10 marca 2012 roku.

BWA Kielce, Galeria Piwnice
ul. Le??na 7
www.bwakielce.art.pl

Stan wrzenia...

Stosuj? prostok?tny, tradycyjny format obrazu. Jednocze??nie kwestionuj? i naruszam go, poddaj? w w?tpliwo??? przez ekspansywno??? form wdzieraj?cych si? niejako spoza ramy. Dodatkowo w polu obrazu spotykaj? si? formy geometryczne twarde z organicznymi mi?kkimi, kt??re kre??l?, nie od??egnuj?c si? od gest??w spowinowaconych ze sztuk? Dalekiego Wschodu. Balansuj? pomi?dzy pozytywem i negatywem po to, by zachwia? relacj? "obecnego" i "nieobecnego". Tworz? obraz absorbuj?cy otaczaj?c? przestrze??, zasysaj?cy j? ku sobie. Granica wn?trze - zewn?trze zanika. Obraz wyzwala sw??j potencja??, objawiaj?c si? w rozmaitych postaciach, tak??e jako wizerunek quasi-fotograficzny, wizerunek efemeryczny - umykaj?ce, nietrwa??e odbicie, czy jako obraz mentalny. Zale??y mi na tym, aby obrazy natury, oparte na motywach zaobserwowanych w przyrodzie, sta??y si? r??wnie?? obrazami natury obrazu. W moich poszukiwaniach omijam trakt tradycyjnie pojmowanej syntezy i analizy, wybieraj?c wariantowo???, kt??ra daje mi mo??liwo??? pochylenia si? nad ka??d? sytuacj? z osobna. W materii obj?tej konturem wyzwalam proces permanentnego jej zag?szczania prowadz?cy do stanu wrzenia. Kontur jest tylko szkicem a sko??czone dzie??o to studium do dalszych prac. Stan wrzenia przejawia si? w ustawicznej zmienno??ci, kt??ra jednak nie przeszkadza samointegracji obrazu. Formy istniej?ce na pograniczu rzeczywisto??ci i majaczenia s? przedmiotem i zjaw? jednocze??nie; szybko trac? swoj? to??samo??? i odchodz? ku innym kszta??tom i figurom, niemal rozpuszczaj?c si? w szarym powietrzu t??a. Egzystuj? niczym zjawy, kt??re charakteryzuj? si? ukradkow? i nieuchwytn? widzialno??ci? tego, co niewidzialne. Ich niejasny status dodatkowo uwypukla s?siedztwo fragment??w wyrazi??cie obecnych. Chcia??bym, aby by??o to postrzegane jako "dos??owne" uciele??nianie czy wizualne "udos??ownienie" dialektyki widzialnego i niewidzialnego, ??eby wiod??o ku ods??anianiu (si?) bytu.

Pawe?? Fr?ckiewicz

sierpie?? 2011
  • 21.02.2012