Polish Printmaking

23.12.2011

Mariusz Pa??ka, Sybilla Ska??uba i studenci

Mariusz Pa??ka, Sybilla Ska??uba i studenci

Galeria PENTAGON i Wydzia?? Sztuki Politechniki Radomskiej
serdecznie zapraszaj? na wystaw?:

Mariusz Pa??ka, Sybilla Ska??uba
i studenci


Pracownia druku wypuk??ego
Katedry Grafiki
Wydzia??u Artystycznego
Akademii Sztuk Pi?knych
w Katowicach

UCZESTNICY WYSTAWY:

prof. Mariusz Pa??ka
dr Sybilla Ska??uba
Sylwia W??jcik
Urszula Przy??ucka
Pawe?? Michalec
Adam Wiatrowski
Krzysztof Kielan
Aneta Sznura
Barbara Skrzyniarz
Damian Kater
Natalia Mat??osz
Natalia Mat??osz
Ireneusz Borowski
Martyna Patucha
Izabela ??ska
Zofia Rogula
Magdalena Bi??u??ska
Agnieszka Florczyk
Maciek Cholewa
Maria Oko??
Ma??gorzata Poraj
Barbara Czapor-Zar?ba
Ma??gorzata Hubner
Bart??omiej Dudek
Kamil Smala
Krzysztof Rze??niczek

Pracownia Druku Wypuk??ego jest jedn? z dziewi?ciu pracowni dyplomuj?cych w ramach Katedry Grafiki na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach.
Od 2004 roku jest kierowana przez prof. ASP Mariusza Pa??k? przy wsp????pracy z adj.dr Sybill? Ska??ub?, kt??ra prowadzi podstawy technik wypuk??odruku dla student??w I i II roku.
Poza zadaniami czysto warsztatowymi celem Pracowni Druku Wypuk??ego jest pomoc w dojrzewaniu ??wiadomo??ci tw??rczej przysz??ych absolwent??w.
Dost?pno??? materia????w i prostota dzia??a?? powoduje, ??e w du??ym stopniu uwaga w realizacji dzie??a przenosi si? na sfer? intelektualn? w procesie tworzenia. Wa??nym elementem tego etapu staje si? eksperyment i mo??liwo??? nowego zdefiniowania matrycy i powielania. Studenci odreagowuj?c skomplikowane technologie najnowszych medi??w w kontakcie z drewnem, linoleum, gipsem uzyskuj? form? bardzo wsp????czesnego j?zyka wypowiedzi.
  • 23.12.2011