Polish Printmaking

15.04.2013

Konferencja Naukowa Sztuka i Edukacja

Konferencja Naukowa Sztuka i Edukacja

INSTYTUT SZTUK PI?KNYCH
INSTYTUT MUZYKI
WYDZIA?U ARTYSTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SK?ODOWSKIEJ
W LUBLINIE


serdecznie zapraszaj?
na konferencj? naukow? Sztuka i Edukacja
zwi?zan? z obchodami czterdziestolecia dzia??alno??ci kierunk??w kszta??cenia artystycznego na UMCS w Lublinie zainspirowan? pytaniem:
Jakie jest znaczenie kszta??cenia artystycznego w kontek??cie przemian spo??eczno-kulturowych?


Konferencja odb?dzie si? w dniach 6-7 czerwca 2013 roku w Lublinie

Miejsce obrad:
Akademickie Centrum Kultury UMCS ,,Chatka ??aka?, ul. Radziszewskiego 16
Wydzia?? Artystyczny UMCS, al. Kra??nicka 2a i 2b
Wydzia?? Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, al. Kra??nicka 2 cd

wi?cej informacji ?
  • 15.04.2013