Polish Printmaking

11.05.2012

KISSPRINT

Kissprint

Akademia Sztuk Pi?knych w Warszawie
Wraz z Fundacj? 2 Strona
zapraszaj? na otwarcie wystawy

KISSPRINT

Wystawa Grafiki Artystycznej z kr?gu ASP

18 Maja 2012 Pi?tek
Soho Factory budynek nr 63
ul. Mi??ska 25
Wernisa??: godz. 19:00
After Party : godz. 21.00
Noc Muze??w : godz. 21:00 ?? 1.00
Wystawa czynna do 23 Maja w godzinach 13:00-20:00

KISSPRINT jest inicjatyw? studenck? ?? na wystawie b?d? pokazywane grafiki m??odych, zdolnych tw??rc??w, w wi?kszo??ci nie znanych szerszej publiczno??ci, ale te?? tych, kt??rzy osi?gneli ju?? wiele. Na wernisa??u, i na nastepuj?cym po nim afterparty, b?dzie mo??na spotka? i porozmawia? ze wszystkimi uczestnikami tego wydarzenia. Jest to niepowtarzalna okazja dla ludzi zainteresowanych sztuk?, kolekcjonuj?cych sztuk?, by nawi?za? kontakt z najlepiej zapowiadaj?cymi si? artystami m??odego pokolenia. Pi??dziesi?ciu artyst??w -student??w, dyplomant??w, doktorant??w i prawie 150 prac w postindustrialnych wn?trzach SOHO Factory na warszawskiej Pradze.

Grupa entuzjast??w z kr?gu warszawskiej Akademii Sztuk Pi?knych stworzy??a wydarzenie, kt??re ma za zadanie rozpropagowanie grafiki artystycznej i zapoznanie odbiorc??w z t? dziedzin? sztuki. Grafika polska ma ogromn? renom? na ??wiecie, ale p??ki co, we w??asnym kraju nie znalaz??a jeszcze nale??nego sobie miejsca- w domach, galeriach, instytucjach. KISSPRINT ma zamiar to zmieni?, szczeg??lnie, ??e przerodzi si? w imprez? cykliczn?.

Grafika artystyczna jest skomplikowana technicznie, czasoch??onna, wymagajaca wyrzecze??, ale przez to przemy??lana i wysublimowana. Graficy z KISSPRINTU twierdz?, ??e z powodzeniem mo??e konkurowa? z malarstwem, a nawet je przewy??sza?- jako??ciowo i formalnie, w??a??nie ze wzgl?du na jej trudno???, wielo??? przeszk??d kt??re trzeba pokona?, by osi?gn?? po???dany efekt. Grafika artystyczna dnia dzisiejszego ma r????ne oblicza. Posi??kuje si? coraz cz???ciej drukiem cyfrowym, przybiera form? multimedialn?. O tym, ??e prawdziwie nad???a za wsp????czesno??ci?, i ??e jest wy??mienitym medium dla naszych czas??w, b?d? mogli si? wszyscy przekona? ju?? 18 maja.

ARTY??CI:
Arczewski Mariusz, ?Atoniak Zofia,?Bajer Ma??gorzata, ?Banaszak Marta, ?Bartnik Paulina,?Betli??ska Katarzyna,?Budka Ewa, ?Bu??niak Paulina, ?D?browski Mateusz, ?D?bniak Aleksandra, ?Domagalski Wojciech,?Doma??ski Antoni, ?Drogowski Jarema, ?Dymitruk Ma??gorzata,?G?bal Joanna, ?Janisiewicz Zuzanna, ?Janowska Ula, ?Januszewski Maciej, ?Klajs Zofia, ?Kocha??ski Micha??,?Kosiec Agnieszka,?Krynicka Klaudia,?Kubrakiewicz Wojciech, ?Kuszyk Micha??,?Leszczy??ska Joanna, ?Lipski Mariusz, ?Mardeusz-Karpi??ska, Katarzyna ?Markiewicz, Maria ?Marzec, Katarzyna ?Na???cz-Jawecka, Aleksandra ?Nejman, Anna ?Nguyen Le Mai, ?Nijak Rafa?? ,?Olszewska Agnieszka, ?Owczarek Aleksandra, ?Pacyga Kinga, ?Poniatowski Cezary, ?Przybysz Tomasz, ?Robak Dominik, ?Runo Przemys??aw,?Smoli??ska Monika,?Soko??owska Anna, ?Sztuka Marta, ?Tofil Filip, ?Trzeciecka Ewelina, ?Tubielewicz Aleksandra, ?Walas Adam, ?Witowska Karolina, ?Zaleski Kamil, ?Zi????kowska Dorota.

Zesp???? organizacyjny:
Dziekan Wydzia??u Grafiki prof. Piotr Smolnicki?
Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej prof. Andrzej W?c??awski?
Prodziekan dr hab. B??a??ej Ostoja-Lniski?
Prof. Agnieszka Cie??li??ska?
Dr hab. Rafa?? Kocha??ski
Aleksandra Tubielewicz ?? Fundacja 2 str.
Marta Banaszak?
  • 11.05.2012