Polish Printmaking

28.03.2012

Jan Szmatloch i przyjaciele

Jan Szmatloch i przyjaciele

"Jan Szmatloch i przyjaciele"

Wystawa student??w i absolwent??w Pracowni Druku Wkl?s??ego - ASP Katowice (marzec/kwiecie?? 2012)
Pracownia nr 6,
Akademia Sztuk Pi?knych,
Krakowskie Przedmie??cie 5,
00-068 Warszawa

"Jan Szmatloch and friends"

The exhibition of students and graduates of the Intaglio Printing Studio - Academy of Fine Arts in Katowice (March/April 2012)
Studio no. 6,
Academy of Fine Arts,
Krakowskie Przedmie??cie 5,
00-068 Warsaw

Nie jestem przes?dny, ale to ju?? trzyna??cie (!) lat kieruj? Pracowni? Druku Wkl?s??ego. To niewiele, maj?c na uwadze chocia??by kilkudziesi?cioletni? histori? Pracowni i katowickiej grafiki w og??le. Sw??j szczeg??lny wizerunek i pozycj? zawdzi?cza??a moim znakomitym poprzednikom i profesorom. Zachowuj?c szacunek dla tradycji, od jakiego?? czasu przesta??em ogl?da? si? za siebie. Liczy si? dla mnie dzisiejsza kondycja i dorobek Pracowni, kt??ry wsp??lnie ?? studenci i pedagodzy ?? tworzymy. Pozycja Pracowni jest konsekwencj? dynamicznego rozwoju Katedry Grafiki Warsztatowej, kt??ra z chwil? usamodzielnienia uczelni, zyska??a zupe??nie now? przestrze?? i mo??liwo??ci, determinuj?ce zakres i jako??? kszta??cenia. W tym okresie trafiali do Pracowni studenci, kt??rych talent, aktywno??? i oryginalna osobowo??? potwierdza??y si? z czasem w dojrza??ych realizacjach dyplomowych. Entuzjazm, wzajemne zaufanie sprzyja??y zawsze klimatowi swobodnej pracy artystycznej, staj?c si? nadziej? artystycznego spe??nienia. Wielu student??w i absolwent??w Pracowni Druku Wkl?s??ego osi?gn???o sukcesy. Lista i skala ich graficznych dokona?? jest imponuj?ca. Przys??owiowy ??deszcz? nagr??d i wyr????nie?? zwi?zany z ich udzia??em w krajowych i mi?dzynarodowych przegl?dach grafiki dowi??d??, ??e grafika ??l?ska nie porzucaj?c tradycji, coraz skuteczniej podejmuje dialog z tym, co aktualne w grafice ??wiatowej. Organizowane w 2010 roku przez Instytuty Polskie w D??sseldorfie i Mi??sku prezentacje grafiki student??w i dyplomant??w Pracowni z udzia??em moich prac, potwierdzi??y niejako swoim poziomem artystycznym ??mark?? katowickiej szko??y grafiki. Sukcesy Pracowni maj? niekwestionowany udzia?? w kszta??towaniu wizerunku uczelni, wsp????decyduj?c o jej pozycji w kraju i poza granicami.

Jan Szmatloch

I am not superstitious but it has been now thirteen years since I am in charge of the Intaglio Printing Studio. Taking into consideration the history of the Studio which counts for several decades, or the history of graphics of Katowice in general - it is not much. It owed its unique image and strong position to my great predecessors and professors. Having respect for its tradition, some time ago I stopped looking into the past. What is now important is the current condition and artistic output of the Studio which we ?? students and lecturers ?? create together. The Studio??s position is a consequence of the Chair of Graphic Art??s rapid development. Since the Chair of Graphic Art became independent it gained completely new sphere and possibilities determining the scope and quality of teaching. During that time many students got to the Studio and their talent, drives and extraordinary characters were confirmed lately in their mature diploma works. Enthusiasm and mutual trust were always conducive to the atmosphere of unrestrained creative work, becoming a hope for an artistic fulfilment. Many students and graduates of the Intaglio Printing Studio achieved successes. The list and scale of their graphic achievements is really impressive. The proverbial ??torrent? of awards and distinctions, connected with their participation in national and international reviews of graphic arts, proved that Upper Silesia graphic art is more and more effective in undertaking the dialog with current trends in world??s graphic art, without abandoning the tradition. The exhibitions of the Studio??s students and graduates?? graphic works, with my own works included, were organised by the Polish Institutes in D??sseldorf and Minsk in 2010, and their high level somehow confirmed the artistic ??brand? of our Academy. The Studio??s achievements have their unquestionable share in creating the image of the Academy and therefore influence its position in Poland and abroad.

Jan Szmatloch
  • 28.03.2012