Polish Printmaking

14.05.2009

IV Mi─?dzynarodowy Konkurs Rysunku Wroc??aw 2009

IV Mi─?dzynarodowy Konkurs Rysunku Wroc??aw 2009

Rusza czwarta edycja Mi─?dzynarodowego Konkursu Rysunku Wroc??aw 2009.

Od 1 czerwca do 22 lipca 2009 roku rysownicy mog─? swoje prace przysy??a─? poczt─? lub przynosi─? osobi??cie.

Regulamin konkursu i karta zg??oszeniowa znajduj─? si─? na stronie www.mkr.wroclaw.pl

W bie??─?cym roku, podobnie jak wcze??niej, zale??y nam na przegl─?dzie dzie?? rysunkowych ostatnich lat z najszerszym uwzgl─?dnieniem wszelkich postaw i tendencji tw??rczych, najlepszych osi─?gni─?─? i poszukiwa?? w tej dziedzinie. Do udzia??u w konkursie zach─?camy zar??wno m??odych, pocz─?tkuj─?cych tw??rc??w, jak i uznanych, dojrza??ych artyst??w.

IV Mi─?dzynarodowy Konkurs Rysunku Wroc??aw 2009 organizuje Akademia Sztuk Pi─?knych im. Eugeniusza Gepperta oraz Fundacja Eugeniusza Gepperta ASP we Wroc??awiu dzi─?ki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorz─?du Wroc??awia i Urz─?du Marsza??kowskiego Wojew??dztwa Dolno??l─?skiego.

Zwyci─?zcy konkursu otrzymaj─? nast─?puj─?ce nagrody:

GRAND PRIX MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
25.000 z?? (dwadzie??cia pi─?─? tysi─?cy z??otych)
NAGRODA PREZYDENTA MIASTA WROC?üAWIA
20.000 z?? (dwadzie??cia tysi─?cy z??otych)
NAGRODA REKTORA AKADEMII SZTUK PI─?KNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROC?üAWIU (za debiut)
8.000 z?? (osiem tysi─?cy z??otych)

Wystawa pokonkursowa prezentowana b─?dzie w salach Starego Ratusza Ô?? Muzeum Miejskiego Wroc??awia w dniach 20 listopada 2009 roku - 10 stycznia 2010 roku.

Kurator MKR Ô?? prof. Pawe?? Fr─?ckiewicz,
kontakt: info@mkr.wroclaw.pl

plakat IV MKR
  • 14.05.2009