Polish Printmaking

23.09.2011

Ewa Zawadzka, Judyta Berna?? OBSZARY CISZY

Obszary Ciszy

Galeria ??rodowisk Tw??rczych zaprasza na otwarcie wystawy

Obszary ciszy
Ewa Zawadzka, Judyta Berna??

malarstwo, grafika, obiekty

Wernisa?? odb?dzie si? 23 wrze??nia 2011 r. o godz. 20.15
Galeria ??T
Bielskie Centrum Kultury, ul. S??owackiego 27, 43-300 Bielsko-Bia??a
tel. 33 828 16 43, 517 459 450, e-mail: galeria.st@op.pl

Wystawa Obszary ciszy ukazuje - na zasadzie przeciwie??stwa ale r??wnocze??nie i dope??nienia - dokonania dw??ch artystek.

Ewa Zawadzka jest jedn? z najbardziej znanych polskich artystek grafik??w, zajmuje si? r??wnie?? rysunkiem i malarstwem. Pos??uguje si? w??asn?, oryginaln? technik? graficzn? i r??wnie indywidualnym warsztatem malarskim. G????wnym tematem jej tw??rczo??ci jest ??wiat postindustrialnego krajobrazu, budowanie iluzyjnych przestrzeni - wizyjnych i realnych zarazem.

Dope??nieniem wystawy s? grafiki Judyty Berna??, m??odej jednak ju?? wielokrotnie nagradzanej artystki, asystentki E. Zawadzkiej na katowickiej ASP. W swoich pracach operuje fotografiami ludzkiego cia??a, nadaj?c im ulotny i swoi??cie metafizyczny charakter. Delikatno??? grafik spot?gowana jest przez pos??ugiwanie si? zawieszonymi w przestrzeni szerokimi arkuszami kalki.

Ewa Zawadzka pisze o tej wystawie: "Nie chc? wyja??nia? za??o??e?? ekspozycji. Zostawiam to intuicji widz??w, sami b?d? wiedzieli, czy to odmienno??? czy mo??e podobie??stwo - ???czy czy dzieli postawa wobec rzeczywisto??ci i wobec sztuki... Dla nas to zostawienie swojego ??ladu wpisanego niejako w sam fakt istnienia, pragnienie odci??ni?cia swojego znaku, komentarza artystycznego w okre??lonym czasie i miejscu."


Kt???? przed Zawadzk? i kt???? opr??cz niej zafascynowa?? si? rys? na p?kni?tej ??cianie, schodami i stemplami g??rniczymi, a w ko??cu wielkop??ytowym budownictwem? Kt???? poza ni? potrafi?? w nich zobaczy? cokolwiek interesuj?cego; ci???kie i zgrzebnie bry??owate przeobrazi? w logicznie konstrukcyjne, odra??aj?co zimne i ziej?ce pustk? - w tajemnicze przestrzenie ??wiat??a i cienia...

Bo??ena Kowalska

Zestawiaj?c prymarne betonowe struktury, Zawadzka konstruuje wewn?trzne przestrzenie wymagaj?ce z??o??onej sztuki ich odczytywania. W przenikni?tych mrokiem "labiryntach"... kr???ymy pomi?dzy logik? widzenia a sfer? niepewno??ci, mijamy bunkrowe korytarze urywaj?ce si? bez akordu zamykaj?cego, nie dochodz?ce donik?d. W?skie przej??cia, uciekaj?ce perspektywy, rytmy niemych, lecz wymownych form kamiennych monolit??w... Bo wszystko to dzieje si? jakby poza czasem przep??ywaj?cym gdzie?? obok tych zgeometryzowanych struktur. Czujemy si? zagubieni w labiryncie czasu, labiryncie zmian i powt??rze??.

Marek Meschnik

Obiekty to najkr??cej - wzajemne przenikanie si? ??wiata kobiet i m???czyzn... Czasem ukazuj? blisko??? i jedno???, czasem osamotnienie i t?sknot? za drug? osob?. Grafiki realizowane s? na kalce w technice druku cyfrowego i sitodruku. Wybrany rodzaj pod??o??a podkre??la fizyczne i metafizyczne przenikanie si? dw??ch odmiennych ??wiat??w kobiety i m???czyzny. Dodatkowe przechodzenie przez prace ??wiat??a... zdaje si? tak??e zespala? obie p??cie w jeden, nierozerwalny obiekt...

Cykl powstaje od 2005 roku i mo??na zauwa??y? w nim kilka w?tk??w, kt??re rozwijane s? z r????nym nat???eniem. Wspomnianym ju?? wy??ej przekazom towarzyszy dodatkowy kontekst macierzy??stwa i ojcostwa, kt??ry ujawnia si? w kilku ostatnich pracach.

Judyta Berna??

Obiekty Judyty Berna?? - to fotografie akt??w kobiecych i m?skich, w kt??rych cie?? postaci ??e??skiej jest p??ci m?skiej i odwrotnie..., kto jest czym, o tym decydujemy my sami.., cho? co do tego, ??e ten cie?? jest nam potrzebny, nie mamy najmniejszych w?tpliwo??ci. Obiekty, to skulone sylwetki, lekko zawstydzone akty, lecz z wyra??nie wyczuwan? ch?ci? rozwini?cia, otwarcia si? przed w??asnym "cieniem"... Wszystko to dr??y w przestrzeni - wystarczy si? zbli??y?. To, ??e nie mamy w?tpliwo??ci, jest dowodem intuicji autorki, jej profesjonalizmu w korzystaniu ze ??rodk??w wyrazu, jakimi si? pos??uguje.

Waldemar W?grzyn
  • 23.09.2011