Polish Printmaking

14.05.2009

Entropy of Art w Warszawie

Entrophy of Art

Wystawa "Entropy of Art"
Stara Prochownia, Warszawa ul. Bole??? 2
wernisa?? - 8 maja 2009, godz.: 18.00Wystawa ENRTOPY OF ART, kt??rej zamys?? zrodzi?? si? z potrzeby wsp??lnego prezentowania prac plastycznych na papierze, nabra??a realnych kszta??t??w. Mi?dzynarodowa grupa 20 artyst??w prezentuje swoje tw??rcze dokonania w malarstwie, grafice, rysunku i technikach w??asnych, daj?c ??wiadectwo r????norodno??ci postaw tw??rczych, ??wiadomego przenikania kultur i w wi?kszo??ci przypadk??w przyznaj?c si? do polskich korzeni. Trudno, by sta??o si? inaczej, gdy g????wnymi organizatorami s? Polacy rozsiani po ??wiecie: Artur Popek (Polska), Agnieszka Mizio??ek (LA, USA) i Janusz Skowron (NY, USA). Pomys?? zaiste szalony, zbudowany na entuzjazmie, uporze i pracy spo??ecznej garstki ludzi nabra?? realnych kszta??t??w. ENRTOPY OF ART mog??a zaistnie? r??wnie?? dzi?ki ??yczliwo??ci wa??nych osobisto??ci ??wiata dyplomacji, polityki jak i grona sponsor??w.

ENTROPY zgromadzi??a artyst??w z r????nym do??wiadczeniem tw??rczym, reprezentuj?cych r????ne kanony od tradycyjnego warsztatu po oryginalny eksperyment. Rezultatem tego projektu jest wymiana artystycznych do??wiadcze??, wgl?d w kulturowe aspekty kreacji plastycznej artyst??w z USA, Europy, Australii i Dalekiego Wschodu, a wreszcie okazja do czerpania rado??ci ze spotka?? przyjaci???? po???czonych wsp??ln? pasj?.

Wystawa ENRTOPY OF ART zaznaczy??a sw??j pierwszy ??lad na dw??ch wystawach w Nowym Jorku. Impreza b?d?ca jeszcze w powijakach zdoby??a natychmiast uznanie licznych mi??o??nik??w sztuki, krytyk??w, ??rodowiska artystycznego.

Przy okazji pierwszych wystaw zbudowali??my nale??yty wizerunek medialny imprezy: katalog, strony www, zaproszenia, plakaty, relacje prasowe, internetowe, telewizyjne. Towarzysz?ce imprezy muzyczne Krzysztofa Medyny i Andrzeja Winnickiego (Komeda Project Band) u??wietni??y wernisa??e w Konsulacie Polskim i w Galerii Kurier Plus w New York City USA.

Wystawa po debiucie nowojorskim rusza do Europy. Odwiedzi Polsk?: Warszaw? i Lublin, a nast?pnie Ukrain? - Dniepropietrowsk, Kij??w i Lw??w a nast?pnie Litw? ?? Wilno. W ka??dym z tych miejsc b?dziemy korzysta? z go??cinno??ci renomowanych galerii oraz ze wsparcia w??adz oraz lokalnych sponsor??w.

Pierwotny nowojorski sk??ad to arty??ci mieszkaj?cy w Los Angeles USA: Kasia Czerpak-Weglinski, Donald Emery, Joanna Fodczuk, Leonard Konopelski, John Martin, w New York USA: Janusz Skowron, Lubomir Tomaszewski, we Francji: Piotr Betlej, w Niemczech: Maria Fuks, w Korei Po??udniowej: Jin Kong Jae, w Australii: Gosia W??odarczak-Sarnecka i w Polsce: Artur Popek, Maksymilian Snoch i Jacek Wojciechowski. Do grupy 14 artyst??w do???czyli tw??rcy z Polski: Donat Kowalski, Piotr ?ucjan, Alicja Snoch-Paw??owska i Krzysztof Szymanowicz oraz z Ukrainy: Aleksander Shabanov i Victor Korsunsky.

Pierwsza edycja ENRTOPY OF ART zawita w kolejnych miejscach i utoruje drog? do drugiej edycji, kt??ra to ju?? powoli ??wita nam w g??owach, jako pozbawiona niedoskona??o??ci wieku niemowl?cego, bardziej dojrza??a, bogatsza i jeszcze ciekawsza.

Jak nazwa wystawy sugeruje - impreza ma charakter progresywny i b?dzie wzbogaca? si? w trakcie trwania o nowych artyst??w i nowe miejsca. Docelowo ENTROPY OF ART przyjmie form? biennale z dwoma kategoriami nagr??d: Najlepszy Artysta oraz Najlepsza Instytucja Kulturalna.

Artur Popek

wi?cej informacji o wystawie (uczestnicy, prace) na stronie: www.arteinternazionale.com
  • 14.05.2009