Polish Printmaking

24.10.2011

Agata Gertchen - Grafika

Agata Gertchen GRAFIKA

Galeria Koszarowa 19 - ASP Katowice
otwarcie wystawy: 25.10.2011 - godzina 12.00
czas trwania wystawy: pa??dziernik - listopad 2011

Egzystencja nasza z codzienno??ci bierze sens i z potocznych do??wiadcze?? buduje znaczenia. Czasem wydaje si?, ??e oczywiste zaj?cia wype??niaj?ce czas, stanowi? tylko "poczekalni?" dla wydarze?? istotnych, podczas gdy to w??a??nie one o istocie stanowi?. Nie ??atwym jest, ??w dyskretny rytm wychwyci?, a trudniejszym jeszcze, z tych drobnych znacze?? utka? materi? pe??n?.

Wodz?c wzrokiem po perforowanych powierzchniach grafik Agaty Gertchen odnajdziemy ??w sens rzeczywisto??ci z pozoru nieistotnej, zrytualizowane dzia??ania czyni?cy przedmiotem kontemplacji. W ten spos??b i wn?trze pralki b?d?c bezpretensjonalnym towarzyszem codzienno??ci, sta? si? mo??e powodem g???bszego zastanowienia. Wyobra??am sobie, ??e r??wnie?? i sam proces pracy Agaty taki w??a??nie posiada charakter i taki cel sobie stawia. Monotonno??? powtarzanych czynno??ci spaja w jedno charakter dzia??ania artystycznego i zwyk??ych domowych przedsi?wzi??. Sterylna struktura wn?trza cylindrycznej formy b?bna - na co dzie?? konotowana poprzez funkcj? wirowania, prania, czy gotowania - w grafikach Agaty Gertchen urasta do rangi mikrokosmosu i sprawczej si??y katharsis. Kameralna - cho? nieraz ca??kiem sporych rozmiar??w - wypowied??, mimo i?? mocno osadzona w konkrecie, nie jest uwik??ana w publicystyczny kontekst.

Surrealne przestrzenie, w jakie przeobra??aj? si? te stalowe powierzchnie, skutecznie naruszaj? rutynowe postrzeganie rzeczywisto??ci najbli??szej, zwracaj?c uwag? na bogaty i niejednoznaczny potencja?? tkwi?cy w sytuacjach nieustannie ponawianych i nieraz dotkliwie nudnych, czy wr?cz uci???liwych. Przenosz? w rzeczywisto??? zupe??nie now?, w kt??rej prozaiczne czynno??ci dobrze si? maj? z metafizyk? oczyszczenia...

Grzegorz Ha??derek

linki:
http://cargocollective.com/agatagertchen
https://www.facebook.com/event.php?eid=191652584242321

  • 24.10.2011